โครงการ “คนต้นแบบ” คืนคนดีสู่สังคม

โครงการ “คนต้นแบบ”วันที่ 30 พ.ค.18 ที่ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัด นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ มอบทุนประกอบอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
นายธีระชัย รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าววว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีการดำเนินนโยบายในการคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒฯาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำในระหว่างต้องโทษหรือภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกวิชาชีพแล้ว โดยการบูรณษการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ซึ่งในการนี้กรมราชทันฑ์กำหนดแนวทางให้เรือนจำและทัณฑสถานมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อส่งเสริมและประสานการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ และประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ผู้พ้นโทษ

รวมทั้งมีการพิจารณามอบทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ศึ่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้มีการมอบทุนประกอบอาชีพของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไปแล้ว จำนวน 5 ทุน ซึ่งในวันนี้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จะมีการมอบทุนประกอบอาชีพช่างตัดผม ให้กับผู้พ้นโทษ ซึ่งขณะต้องโทษ มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีประสบการณ์ความถนัดในอาชีพช่างตัดผม และมีแผนการไปประกอบอาชีพเดิม โดยได้มอบทุนให้กับนายอภิเชษฐ์ ศรีตะเวน ที่พ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท เป็นทุนร่วมกันจากกระทรวงยุติธรรม จำนวน 5,000 บาท และจากสำนักงานเหล่ากาชาดให้ความอนุเคราะสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนมอบประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการคืนคินดีสู๋สังคม ต่อไป.

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: