“ ตรวจยึดรถแฝด หลีกเลี่ยงภาษี นำเข้าผิดกฎหมาย ”

“ ตรวจยึดรถแฝด หลีกเลี่ยงภาษี นำเข้าผิดกฎหมาย ”
ภายใต้การอานวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.นิธิธร จินตกา นนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.สาราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ. สั่งการให้ พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.นาทีมสืบสวนติดตามขบวนการสวมทะเบียนรถแฝด
เจ้าหน้าท่ีตารวจ 191 ได้รับแจ้งทางส่ือโซเชียลมีเดียท่ีกองกากับการสายตรวจ หลังจากท่ี ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆได้มีโอกาสติดต่อแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันท่ี ๖ เม.ย.๖๐ เวลาประมาณ ๑๖.๒๖ น. มีประชาชนแจ้งว่ารถยนต์ของตนเองถูกเจ้าพนักงานตารวจออกใบส่ัง ข้อหา “ขับรถเร็วเกินที่ กฎหมายกาหนดไว้” สถานที่เกิดเหตุ ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าในวัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุน้ัน ตนเองหรือญาติไม่ เคยขับรถยนต์คันดังกล่าวผ่านบริเวณดังกล่าวเลย ต้องสงสัยว่ารถยนต์จองตนเองถูกสวมทะเบียน จึงได้มาร้องทุกข์ไว้
พ.ต.อ.สมบูรณ์ฯ จึงได้ส่ังการให้ทีมสืบสวนออกทาการสืบสวนติดตามจับกุม จนกระท่ัง ทราบว่ามีการทาเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าท่ีกันทาเพื่อท่ีจะหาหมายเลขทะเบียนให้ตรงกับ ยี่ห้อ รุ่น สี ของรถยนต์ท่ีจะนามาสวมทะเบียนลักษณะเป็นรถแฝด และจากการสืบสวนสามารถ ติดตามตรวจยึดรถยนต์หรูสวมทะเบียนมาได้ จานวน ๒ คัน ดังนี้
๑. รถยนต์ยี่ห้อ ออดี้ (Audi) รุ่น A7 สีขาว หมายเลขตัวถัง WAUZZZ4LDD020961 หมายเลขเคร่ืองยนต์ยังตรวจสอบ ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข 4 กฒ 4999 กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดได้เมื่อวันท่ี ๑๔ ก.พ.๖๑ สภ.เมืองอุดรธานี

๒. รถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นเอ็กซ์ 6 สีดา หมายเลขตัวถัง WBAFG42080LJ79670 ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข สษ 5050 กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดได้เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑
นาส่งพนักงานสอบสวนท้องที่รับผิดชอบดาเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ และสืบสวน ขยายผลต่อไป

# ชลทิศ เรื่องจริงผ่านเลนส์. 30716 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: