อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ระหว่าง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันดำเนินการ โครงการต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และสนับสนุนพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตฯ
สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการร่วมมือ R3+ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะมีระบบติดตามการปลูกต้นไม้ ผ่านแอพพลิเคชั่น Collector for ArcGIS สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามดูผลการปลูกไม้ของตนเองได้ ทั้งนี้ กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: