คอลัมน์ “เรื่องจริงตำรวจเด่น” ฉบับนี้พาท่านมารู้จักนายตำรวจน้ำดี มีแนวคิด พัฒนาองค์กรให้โดนเด่น และ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในยุคตำรวจ 4.0 G ท่านคือผู้การหนุ่มไฟแรง พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ..//

คอลัมน์ “เรื่องจริงตำรวจเด่น” ฉบับนี้พาท่านมารู้จักนายตำรวจน้ำดี มีแนวคิด พัฒนาองค์กรให้โดนเด่น และ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในยุคตำรวจ 4.0 G ท่านคือผู้การหนุ่มไฟแรง พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา
ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2511 อายุ 50 ปี จบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 28 และโรงเรียนนายเรือ รุ่น 85 สโลแกนแบบได้ใจสั้นๆไม่เหมือนใคร”ประชาสุข ทุกน่านน้ำ”ความหมายดี นึกถึงประชาชนก่อนเสมอ ดูแลความสงบสุขทั้งในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ ท่านผู้การตำรวจน้ำ ยังเผยถึงระบบงานการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผลงานในด้านปราบปรามที่ผ่านมามีดังนี้
(1.)นโยบายในการป้องกันและปราบปรามที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือ ส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2522 ให้”กองบังคับ การตำรวจน้ำ” เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการถวายอารักขาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบ ร้อยป้องกันอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย ท่าเรือ และชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศ ไทยรวมทั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และในน่านน้ำเขตอำนาจรับผิดชอบอื่นๆ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านผลการปฏิบัติตามนโนบายของผู้ได้บังคับบัญชาในการป้องกัน และปราบปราม มีผลการจับกุมทั้งสิ้น 806 คดี แบ่งเป็น การจับกุมตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 727 คดี การจับกุมเรือประมงกระทำความผิด ( PIPO )จำนวน 56 คดีการจับกุมพ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2528 จำนวน 23 คดี และ การจับกุมยาเสพติดครั้งสำคัญได้แก่
(1.)เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กองบังคับการตำรวจน้ำได้แถลงการณ์ผลการจับกุมผู้ต้อง หา 1 คน ในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์ ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ( ไอซ์ ) จำนวน 11 กิโลกรัม.
(2.)เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองบังคับการตำรวจน้ำได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 1 คนในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์ ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ( ไอซ์ ) จำนวน 7 กิโลกรัม
(3.)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองบังคับการตำรวจน้ำได้แถลงการณ์ผลการจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ไอซ์ )ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎ หมาย พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ( ไอซ์ ) จำนวน 30 กิโลกรัม

(2.) ผลงาน และ’โครงการต่างๆ

1. โครงการมาตรการควบคุมสาธารณูปโภค เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกองบังคับการตำรวจน้ำมีปริมาณลดลงอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำมีความตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานที่มากเกินความจำเป็น และปลูกฝังจิตสำนึกในการประ หยัดพลังงานโดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกองบังคับการตำรวจน้ำได้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

2. โครงการจัดส่งเอกสาราชการผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นการลดค่าสาธารณูปโภคด้านค่าไปรษณีย์โทรเลขและลดเวลาในการจัดส่งนั้นทำให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ความสะดวกในการจำแนกงานแต่ละกลุ่มงานตามไลน์กรุ๊ป และความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยโครงการนี้ริเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560
3. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นโปร่งใส คุ้มค่า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และดำเนินตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย~นี่คือประวัติผลงานอันยอดเยี่ยมช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของผู้การหนุ่มไฟแรงลุยงานตามแบบฉบับของตนเอง ยึดมั่นในแนวคิด ทุกอย่างจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบงานโครงการต่างๆได้ มีความโปร่งใส ในองค์กรตำรวจน้ำ..ครับ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: