ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการ การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาและนักวิชาการในด้านการวิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน โดยมีว่าที่ร้อยโทอาบีดีน จิเหลา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: