ราชบุรี ใช้ยาแรง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย จับปรับ 20,000 บาท เริ่ม 29 เม.ย.นี้

วันที่ 28 เม.ย.64 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดราชบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม และผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จ.ราชบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ยกเว้นกรณีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์และไม่มีผู้โดยสารอื่น สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องพบปะพูดคุย ติดต่อกับบุคคลอื่นหรืออยู่รวมกันของคนจำนวนมาก ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.64 เป็นต้นไป

https://drive.google.com/file/d/17OZWO5yS4Ts4zTYk8LR4TC5hKlGL4cjw/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: