เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมวันจักรยานโลก World Bicycle Day: WBD 3 มิถุนายน แสดงสัญลักษณ์สนับสนุนปฏิญญา UN และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาร่วมของนานาชาติ

วันที่ 3มิถุนายน2561 ที่บริเวณปฏิมากรรมคนอ่านหนังสือ (หลังโรงแรมบีพี สมิหลาบีช) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรม วันจักรยานโลก World Bicycle Day : WBD 3 มิถุนายน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีชมรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพตำบลบ่อยาง นักปั่นจากสมาคมและชมรมต่างๆเข้าร่วมในครั้งนี้ กว่า 150 คัน เพื่อแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนปฏิญญา UN และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาร่วมของนานาชาติ ซึ่งนักปั่นจะปั่นรณรงค์รอบเมืองสงขลาไปจนถึงจุดสิ้นสุด ณ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

ด้วยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2018 และได้ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก (WBD) ด้วยเห็นความสำคัญของ “จักรยาน” ในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ SDGs ของ UN เอง เพราะการใช้จักรยานเป็นวิธีการขนส่งที่ง่าย ราคาไม่แพง พึ่งพาได้ สะอาดและยิ่งยืน เหมาะสมกับภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถบูรณาการได้กับเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเขตเมือง โดย UN ได้ประกาศปฏิญญาเชิญรัฐสมาชิกทั้งหมดในระบบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนประชาสังคม รวมทั้งองค์การภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ให้ร่วมมือโดยการรับเอาวันจักรยานโลกมาปฏิบัติใน 2 ประเด็น คือ เฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัวต่อวันดังกล่าวและกระตุ้นให้รัฐสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พลเมืองใช้จักรยานเพื่อการเดินทางด้วยการ บูรณาการประเด็นจักรยานรวมกับการพัฒนาด้วยอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและขนส่ง ตลอดจนด้านสุขภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: