ปทุมธานี ร่วมจัดงาน “วันจักรยานโลก World Bicycle Day”

ผู้สื่อข่าวรานงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 3 มิ.ย. 61 ที่บริเวณหน้าศาลลากลาง จ.ปทุมธานี นายสุรศักดิ์ ชูชาติ รองประธานเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี(องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) พร้อมตัวแทนนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆกว่า 300 คน นำรถจักรยาน มารวมตัวกันเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาส“วันจักรยานโลก”(World Bicycle Day : WBD) พร้อมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยานปั่นรอบเมืองปทุมธานี
นายสุรศักดิ์ ชูชาติ รอง ปธ.เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี(องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) กล่าวว่า ตามที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ(UN)ประกาศให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจักรยานโลก”(World Bicycle Day : WBD) นับว่าเป็นวันสากลอีกวันหนึ่ง ที่รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ จำนวนเกือบ ๒๐๐ รัฐ นำไปเฉลิมฉลองให้เห็นความสำคัญเช่นเดียวกับวันสากลอื่นๆ เช่น วันสตรีสากล วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเอดส์โลก วันสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น
นอกจากการประกาศให้เป็นวันจักรยานโลกแล้ว ยังเรียกร้องและกระตุ้นให้รัฐสมาชิก รวมทั้งไทย องค์การของสหประชาชาติทั้งหลาย และทุกภาคส่วนของทุกสังคม ให้ความสนใจต่อจักรยานในยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น ให้การใช้จักรยานเป็นวิธีส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้จักรยานในหมู่สมาชิกทุกคนในสังคม และปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อได้เห็นสถานะของการใช้จักรยานในโลกขณะนี้ เป็นปัจจัยนำไปสู่การเคลื่อนไหวให้ประชาคมโลกยอมรับความสำคัญของจักรยาน จนเกิดเป็นมติของสหประชาชาติ ประกาศให้มีวันจักรยานโลกขึ้น
ในการนี้ เครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ภาคเอกชน) ร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ประกอบด้วย หอการค้า จ.ปทุมธานี สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร บริษัทประชารัฐสามัคคีปทุมธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) สภาเกษตรกร จ.ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายจิตอาสา 9 องค์กรปทุมธานี รวมทั้งชมรมจักรยานต่างๆใน จ.ปทุมธานี จึงได้ร่วมมือกันรวมคนรักการปั่นจักรยาน สนับสนุนปฏิญญาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ให้ภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น บูรณาการจักรยานสู่ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองปทุมธานี ในด้านการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์ มาใช้การปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางจักรยานเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และมีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้จักรยานอย่างแข็งขันและยั่งยืนต่อไป
ทางด้านนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี ได้กล่าว่าทาง จ.ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีที่ทางสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ(UN)ประกาศให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจักรยานโลก”(World Bicycle Day : WBD) และทางจังหวัดฯก็มีการสนับสนุน และให้การส่งเสริมการใช้จักรยานสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น โดยต้องการให้ทุกคนมาร่วมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพอีกด้วย ก่อนจะปล่อยตัวขบวนปั่นจักรยานที่จะปั่นรอบเมืองปทุมธานี รอง ผวจ.ปทุมธานี ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวปฏิญาณตน ร่วมกันหน้าพระบรมรูป ร.5

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: