ปทุมธานี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของนายกิมหงวนช่างทองคลองสี่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายกิมหงวน ช่างทองคลองสี่ ตั้ง อยู่เลขที่ 41หมู่ที่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนขุดสระเก็บน้ำ ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ไข่และปลูกไม้ผลนา ๆ ชนิดและพืชผักบนคันบ่อจึงทําให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่รู้จัก ประกอบกับการได้รับการรับรองการผลิตข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์ขั้นปลอดภัยจากความสําเร็จที่นายกิมหงวน ได้เรียนรู้ฯ และปฏิบัติจริง จึงทําให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่รู้จัก ประกอบกับการได้รับการรับรองการผลิตข้าวไรช์เบอรี่อินทรีย์และพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีและศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดปทุมธานีก็ทำให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น จึงจัดให้เป็นสถานที่อบรมให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

นายกิมหงวนฯ เล่าว่าศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเริ่มต้นมาจากการปลูกข่าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งแต่ก่อนลงทุนไร่หนึ่งประมาณ 5-6 พันบาทปัจจุบันนี้เหลือเพียง 2 –3พันบาทเพราะทดลองทำมาตลอดพร้อมอยากให้ชาวนาพื้นที่ใกล้เคียงเรียนรู้จากเราบ้างแต่ว่าเขาก็ยังใช้สารเคมีอยู่ไม่ยอมลดต้นทุนการผลิตแต่การทำนาของเรานั้นใช้เคมีน้อยที่สุดถ้าเหตุการณ์วิกฤตเกินเหตุหนอนลงถึงจะใช้เคมีปกติแล้วเราจะไม่ใช้เคมีเลยตลอดจนพืชผักต่างๆและผลไม้ส่วนมากไม่ใช้เคมีเพียงแต่ใช้น้ำมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์นอกจากนี้ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเพียงยังได้ผลิตข้าวไรซ์เบอรีเพื่อทำให้ข้าวมีมูลค่าเพิ่มท่ามกลางยุคราคาข้าวที่ตกต่ำที่ข้าวไรซ์เบอรีเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นข้าวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาจากการผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวหอมมะลิ 105 โดยลักษณะเด่นของข้าวไรซ์เบอรร์รี่จะแตกต่างจากการปลูกข้าวขาวเพราะเป็นข้าวที่ไม่ชอบสารเคมี ถ้ามีการใช้สารเคมีใดๆในนาข้าว ผลผลิตที่ได้ออกมาจะขาดคุณสมบัติเด่นไปทั้งหมด ไม่จะเป็นสี ขนาดและกลิ่น ซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมาก ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนที่ใช้ในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย เพราะไม่ต้องลงทุนในส่วนของยา หรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งสามารถลดได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ เหลือเพียงไร่ละ 2,000-3,000 บาท แต่มีการเพิ่มในส่วนของค่าจ้างแรงงานเล็กน้อยเพื่อจ้างคนถอนหญ้าแทนเท่านั้นและทางด้านการจำหน่ายปรกติขายทุกวันพุธ รพ.ปทุมธานีกับ รพ.ธรรมศาสตร์ พฤหัสบดีทุกสิ้นเดือน

ด้านนางประเทือง วงษ์แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าบ้านของลุงกิมหงวนฯนั้นได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอคลองหลวงและใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอส่วนใหญ่จะมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ดังกล่าวนี้บ่อยมากโดยมีลุงกิมหงวนฯและลูกๆแบ่งหน้าที่กันทำโดยการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมพร้อมเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อีกด้วยและดูจากความตั้งในของคุณลุงนั้นคือต้องการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงคือการทำการเกษตรแบบพอเพียงโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีและเกษตรกรที่จะทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีนั้นต้องอาศัยเวลาจึงจะเกิดความสำเร็จได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: