อาชีวะ ยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ Smart Farmer

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ทำการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษา ผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร และผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพิ่มทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนด้านการเกษตร โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Smart Farmer ต้นแบบ ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรในยุคปัจจุบัน ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอาชีพของตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า สอศ.มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การสร้างมาตรฐานและคุณภาพในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของภาคเกษตร และให้เยาวชนเกิดความสนใจในการก้าวไปเป็น Young Smart Farmer ในอนาคต
การลงนามครั้งนี้สอศ.ร่วมกับสคพ. ดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตร ประเทศไทย 4.0 โดยการจัดอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร และผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มุ่งสู่การเป็น “Smart Farmer” จำนวน 3 กลุ่ม 6 รุ่น ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและครูพี่เลี้ยง โดยแบ่งการจัดอบรม เป็น 4 ภาคๆ ละ 100 คน ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร และผู้สอนวิชาชีพเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็น Smart Farm การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตร 4.0 การนำเสนอองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Smart Farmer ต้นแบบ การศึกษาดูงานเทคโนโลยีเกษตรจากหน่วยงาน และสถานประกอบการภาคเกษตร การเรียนรู้เกี่ยวกับ Start Up – Smart Farmer และการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas กับการเกษตร
ความร่วมมือระหว่างสอศ.กับสคพ. ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูวิชาชีพเกษตร และผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็น Smart Farmer สามารถพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เลขาธิการ กล่าว

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: