นวัตกรรม”สร้างเมือง เวทีโลก ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ “นวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล วิทยากรจากส่วนกลาง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำเสนอหัวข้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวคิดการบริหารจัดการเมือง (City Management) การสร้าง “ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน” ของจังหวัดสระแก้ว นวัตกรรมการพัฒนา “จังหวัดสระแก้ว” สู่การแข่งขันบนเวทีโลก แผนการดำเนินงาน และสรุปการบรรยาย ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City”เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่มุ่งมั่นและต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีแนวคิดปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อวางรากฐานพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Leave a Reply

%d bloggers like this: