จังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันนี้ 6 มิ.ย.61

เวลา 09.00 น. ที่ สวนธรรม ศรีปทุม (เดอะไพน์ รีสอร์ท) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยมี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานีและเกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม
ตามที่รัฐบาล ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถพัฒนาต่อยอด เชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ สามารถสร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพการเกษตร และสร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่าง ๆของรัฐบาล ให้กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันไปในธุรกิจและการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

สำหรับจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ โดยการรับสมัครเกษตรกร ในจังหวัด ทั้ง 75 ชุมชน ชุมชน ละ 200 ราย รวม 15,000 ราย มาเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรการเรียนรู้ โดยแบ่งการอบรม แต่ละชุมชน ออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 50 ราย ใช้เวลาฝึกอบรม รุ่นละ 3 วัน เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มี การรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองได้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และเกษตรกรในชุมชน จะได้มีรวมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากราชการ ชุมชนละ ไม่เกิน 300,000 บาท

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: