ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสาวแหอำเภอหนองฮี

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
โดยมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอหนองฮี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตามโครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ตามที่ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับวัยสูงอายุ และการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง วางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล และได้มอบบ้านให้แก่นายพุฒ หอมหวน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply

%d bloggers like this: