จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ

จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ สร้างสรรค์ปันสุข” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 15 ชุมชน/หมู่บ้านของตำบลสบปราบ โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลสบปราบ รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเดินหน้าสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตท้องที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ รวมกว่า 50 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมาย ประกันสังคม แรงงาน ด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้งได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค แจกยาเวชภัณฑ์ฟรี รวมไปถึงการบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย การให้บริการอบรมด้านวิชาชีพ และการให้บริการวิชาการการเกษตรทุกสาขา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำนวัตกรรมความรู้ไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำเกษตรในไร่นา เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ของตำบลสบปราบ ประกอบด้วย การมอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ ตามโครงการ “จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” จำนวน 15 คัน, มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ในตำบลสบปราบ, มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากอีกจำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

%d bloggers like this: