ศธจ.สุรินทร์ ประกาศเปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564

ศธจ.สุรินทร์ ประกาศเปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) ตามความประสงค์ของโรงเรียนที่ต้องการเปิดก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เด็กได้เรียนเต็มหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ข้อ 1 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ข้อ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่กำหนดตามข้อ 1 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการ ดังนี้
(1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand และ On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น
(2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC +) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำการตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ On site เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามของคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2360/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อนุญาตให้สถานศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ On site และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: