IFEC จี้ “กรมพัฒฯ” ทบทวนคำสั่งจดทะเบียนเปลี่ยนกก.

IFEC จี้ “กรมพัฒฯ” ทบทวนคำสั่งจดทะเบียนเปลี่ยนกก.

ผู้บริหาร ”IFEC ยื่นเรื่อง กรมพัฒนาฯ ทบทวนคำสั่งขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC พร้อม นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ เข้ายื่นหนังสือถึงนายทะเบียนกรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาไม่รับขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งบริษัทยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อรับทราบคำสั่งแล้วบริษัทได้ส่งหลักฐาน เอกสาร ขอให้ทบทวนการพิจารณาใหม่ภายในกรอบเวลา 7 วันตามที่กำหนด แต่เอกสารหลักฐานไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาการเร่งรัดออกคำสั่งโดยไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทส่งให้ทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกว่าสามหมื่นราย ตลอดจนเจ้าหนี้ของบริษัท ที่บริษัทจำต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน

นายศุภนันท์ กล่าวว่า การพิจารณาคำขอดังกล่าวทำให้กรรมการบริษัทคงเหลืออยู่เพียงเหลือ 3 คน จากที่มีอยู่จำนวน 5 คน จนไม่ครบองค์ประชุม ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการกิจการบริษัท กระทบต่อการดำเนินกิจการต่างๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทั้งนี้บริษัทขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการลาออก และรับคำร้องขอเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เนื่องจากกรรมการที่ดำเนินการ ไม่ได้มีหน้าที่และมีมติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใดให้กระทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและขอเพิกถอนคำขอ จดทะเบียน การกระทำดังกล่าวผู้ถือหุ้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 10 กันยายน 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: