ปทุมธานี เจ้าอาวสาวัดโปรยฝนนำคณะครูและนักเรียนสวดบทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

ปทุมธานี
เจ้าอาวสาวัดโปรยฝนนำคณะครูและนักเรียนสวดบทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
เวลา 14.45 น.วันที่ 8 มิ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนวัดโปรยฝนหมู่ที่ 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีที่อาคารเรียนชั้นล่างพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญเจ้าคณะวัดโปรยฝนไดนำคณะครูและนักเรียนสวดบทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตรซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องของชมรมพระพุทธศาสนาของโรงเรียนวัดโปรยฝนซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ปฎิบัติสืบต่อกันมาหลายปีเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพระพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักดรียนทุกชั้นตั้งแต่ ป.1-ป.6 โดยจัดตารางเรียนไว้สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์และใน 1 ชั่วโมงจัดได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วงที่หนึ่งสวดมนต์ไหว้พระพร้อมทั้งนั่งสมาธิในช่วงที่สองเป็นช่วงอบรมครูและนักเรียนบรรยายธรรมพร้อมเจริญกรรมฐานการฝังคุณงามความดี การมีจิตสาธารณะและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หลังจากนั้นมีครูเวรรับช่วงต่อบรมศีลธรรมและจริยธรรมกับนักเรียนเหล่านั้นต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: