อาชีวะ ผนึกกำลังไมเนอร์ สร้างคนคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาชีวะ ผนึกกำลังไมเนอร์ สร้างคนคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาพรีเมี่ยม ให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม First S-Curve โดยสอศ.ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0
เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อไปว่า สอศ.โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ บริษัท ไมเนอร์ฯ เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเครือที่หลากหลายและครอบคลุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับบริษัทมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ด้านการโรงแรมและสปา ด้านการบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
ด้าน นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ร่วมกับสอศ. ทั้งด้านการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร คัดเลือกบุคลากร จัดเตรียมสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการติดตาม และการประเมินผล พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับภาคกำลังคนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดกำลังคนระดับสากลได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งร่วมกับวิทยาลัยแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทจะให้ความรู้ ช่วยฝึกอาชีพ สร้างทักษะประสบการณ์ ด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เลขาธิการกอศ. กล่าวปิดท้ายว่า เยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน จึงจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะสอดรับกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่ม First S-Curve รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพและสร้างศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: