พล.ร.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ รอง ผบ.ทสส.(2) เป็นประธานเปิดพิธี การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น
พล.ร.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ รอง ผบ.ทสส.(2) เป็นประธานเปิดพิธี
การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวรายงาน ในการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ จัดขึ้นเป็น
ครังแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔
โดยมีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันปีละครั้ง
ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖
โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย
กีฬา ๔ ประเภท คือ รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล และกรีฑา กำหนดใหม่ การแข่งขันขึ้น
ระหว่างวันที่ ๗ มิถนายน ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใช้สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา
แห่งชาติ และสนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสนามในการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันจะมี
ขึ้นในวันศกร์ที่ ๘ มิถนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ด้วยกีฬารักบี้ฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ และพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการแข่งขันกรีฑา
ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. และฟุตบอล ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา
แห่งชาติ
อนึ่งในปีนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและมีกิจกรรมรำลึกถึงความหลัง
ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนทหาร-ตำรวจ จึงได้เพิ่มการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโสโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ขึ้นมาอีก ๑ ประเภท โดยแข่งรอบคัดเลือกในห้วงเวลา
เดียวกันกับกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตารวจ ทั้งนี้รอบคัดเลือกใช่สนามบุณยะจินดา
เป็นสนามแข่งขัน ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดแข่งขันในวันเดียวกับวันพิธีปิดกีฬาประเพณีระหว่าง
โรงเรียนทหาร-ตำรวจ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ

CR ลูแปง สนามข่าว 365

Leave a Reply

%d bloggers like this: