“กอ.รมน.กทม.!!จัดโครงการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561!!

“กอ.รมน.กทม.!!จัดโครงการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561!!

วันนี้( 8 มิถุนายน 2561) เวลา 09:00 น.ที่ห้องประชุม วังรัตนาภา ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม “เพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมี พล.ท.ศิริพจน์ รำไพกุล ผอ.สขว. กอ.รมน. ใหเกียรติเป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยพล.ต.ราชิต อรุณรังษี รอง.ผอ. สขว. กอ.รมน. และ พล.ต.มนัส จันดี รอง.ผอ.กอ.รมน.กทม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมจัดโครงการอบรมฯในครั้งนี้

โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง.ผอ.กอ. รมน. กทม. เป็นประธานกล่าวในการเปิดโครงการฯ ซึ่งมี สื่อมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางในการทำข่าว รายงานข่าว ที่จะเห็นได้ว่าการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ในยุคปัจจุบันนั้น มีผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม ต่อทุกมิติ ในการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น สื่อสารมวลชนและภาคประชาชน ต้องพิจารณากลั่นกรองข่าวสาร ที่จะสื่อ ถึงประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติขึ้นให้ได้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร จะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบในครั้งต่อๆไป เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามสัญญาประชาคม และสร้างความสามัคคีปรองดองในชาติ เพื่อสร้างเครือข่าย ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวสารที่บิดเบือนความจริง ให้ประชาชนรับทราบ ข้อเท็จจริง และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ปลุกจิตสํานึก ความร่วมมือสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองต่อไป!!

เอวัชระ / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: