ชัยภูมิ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 วันแรก จำนวน 3,600 คน/โดส หลังได้รับส่งมอบวัคซีนเพิ่มอีกกว่า 8,900 คน/โดส เตรียมทยอยส่ง นำไปฉีดให้กับประชาชนครบทั้ง 16 อำเภอ

ที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ท่ามกลางประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารรอคิวฉีดวัคซีนเป็นวันแรกอย่างคึกคักกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดในเบื้องต้นจำนวน 593,905 คน ล็อตแรกที่มีการยื่นความประสงค์รับวัคซีนแล้วประมาณ 553,277 คน ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 บรรลุตามเป้าหมาย
นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ เริ่มให้บริการวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรกที่เสี่ยงคือบุคคลลากรแพทย์-พยาบาลตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยได้จัดบริการวัคซีนครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ มีจุดให้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 17,149 คน และได้รับเข็ม 2 แล้ว จำนวน 9,985 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นด่านหน้า,อาสาสมัครสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงจำเป็นต้องเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยและผู้มีโรคประจำตัว และสำหรับในวันนี้เป็นการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นวันแรกของการ Kick-off (คิกออฟ) พร้อมกันทั่วประเทศ กำหนดจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน- 30 ธันวาคม 2564 ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.ในวันราชการ ในกลุ่มเป้าหมายแรกคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ในกลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/หอบหืด,โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตวาย,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน,โรคอ้วน และกลุ่มเป้าหมายต่อไปคือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร็วต่อไป

ด้าน นาย วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำหรับในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรกที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จึงได้จัดบริการวัคซีนโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ แห่งนี้เป็นวันแรก เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้มารับบริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิเป็นอย่างดี ที่มีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นบุคลากรจาก โรงพยาบาลชัยภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ,เทศบาลเมืองชัยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ,โรงพยาบาลชัยภูมิราม และทีมสนับสนุนการบันทึกข้อมูลจากอำเภอเมืองชัยภูมิ


นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชัยภูมิ บริษัทในเครือเจริญกรุ๊ป ในการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ให้บริการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดพาหนะรับ-ส่งประชาชน เพื่อให้เกิดมาตรการป้องกันเว้นระยะห่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีในทุกจุดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรวมในวันนี้จะดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนมาแล้วจำนวน 3,600 โดส/คน และล่าสุดวานนี้ได้รับวัคซีนเข้ามาเพิ่มพบให้จังหวัดชัยภูมิ อีกต่อเนื่องเพิ่มขึ้นรวมอีก 8,900 โดส/คน เพื่อที่จะทยอยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครบทั้ง 16 อำเภอต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ///รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: