OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 พร้อมนี้ ทชร.ได้ติดตามโครงการที่ได้สนับสนุนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการมอบอุปกรณ์ทางกายไว้ประจำทั้ง 7 หมู่บ้านของตำบลริมกก เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยโดยโครงการนี้สามารถช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วย ,ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การนี้ นางลาวัลย์ แสนใจ ผอก.สกศ.ทชร. ผู้แทน ผชร. และนายเชาวฤทธิ์ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ทางกายต่าง ๆ ทั้ง 7 หมู่บ้านของตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบน้ำดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการอื่น ๆ และการประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับท่าอากาศยานต่อไปส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8081-85
โทรสาร 0 5379 8049

Leave a Reply

%d bloggers like this: