นครพนม ร. 3 พัน.3 จัดฝึกอบรม วิชาชีพทหารกองประจำการ หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังการปลดประจำการ

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กองพันทหารราบที่ 3 ได้รับกำลังพลประเภทพลทหารกองประจำการ เข้ามารับราชการที่หน่วยในทุกๆ ปี โดยกองทัพบกได้มีนโยบายให้กับหน่วยต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เพื่อนำวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หลังจากการปลดประจำการต่อไป จากนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการขึ้น โดยทำการฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทหารกองประจำการของหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ระยะเวลา การฝึกอบรมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยากร และงบประมาณในการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ

ทางด้าน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) จับมือร่วมกับนายสุชัย พงษ์พัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการถือเป็นกิจกรรมที่กองทัพบก เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ในด้านวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการในระหว่างรับราชการและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ น้องพลทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย จะต้องตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม และรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญ จนสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ตลอดจนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: