ให้กำลังใจ และชื่นชมการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง และความร่วมมือภาคประชาชน ชุมชน 95 ชุมชน ในการยับยั้งไม่ให้ มีการแพร่ระบาด ของ covid 19

ให้กำลังใจ และชื่นชมการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง และความร่วมมือภาคประชาชน ชุมชน 95 ชุมชน ในการยับยั้งไม่ให้ มีการแพร่ระบาด ของ covid 19 กระทบต่อการดำรงอยู่ของประชาชน รวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1 เขตดอนเมือง ของสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง โดยมีสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้
1 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจและชื่นชมในการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เขตดอนเมือง ในการดำเนินการป้องกัน การแพร่ระบาดของ covid 19 โดยทำการตรวจสอบทุกจุด ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ จากการรายงานของผู้อำนวยการเขตดอนเมืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค 19 คงที่ไม่แพร่กระจายเพิ่มเติม เพราะได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางมาตรการเกี่ยวกับการดูแลแคมป์คนงานต่างๆไม่ให้กระทบต่อการดำรงอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งชุมชนแออัด หมู่บ้าน มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีในการแจ้งข่าวสารให้ทางราชการเพื่อให้การแก้ไขอย่างทันท่วงที และเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะสามารถคลี่คลายปัญหาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อการดำรงอยู่อย่างปลอดภัยได้

2 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ เครือข่ายชุมชนต่างๆและประธานชุมชนในเขตดอนเมืองที่เอาใจใส่ รับผิดชอบกับชุมชนของตัวเอง ทั้งในเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid 19 ในชุมชน นอกจากนี้ยังดูแลในเรื่องของการดำรงชีพช่วยเหลือแบ่งปัน ให้กันและกันในชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งอาหารการกินต่างๆ ให้กับเพื่อนในชุมชน เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวัง แจ้งข่าวสารให้สำนักงานเขตทราบ ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและสามารถจำกัดขอบเขตการแพร่กระจายลงได้ ที่สำคัญประธานชุมชนต่างๆในเขตดอนเมือง จำนวน 95 ชุมชน มีความรักและสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตดอนเมือง ขอขอบคุณเป็นอย่าสูงมาในโอกาสนี้ด้วย
3 การช่วยเหลือเน้นการเข้าถึงประชาชน หมายถึงการเข้าถึงตัวผู้ได้รับความเดือดร้อนและ เขาถึงบ้านพักที่อาศัย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด เพราะมีบางส่วนที่ไม่ทราบข่าวสารการช่วยเหลือของทางราชการ เนื่องจากต้องใช้เวลาดิ้นรนในการหางานทำเลี้ยงครอบครัว กลุ่มนี้ยังเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ การใช้หลักการเข้าถึง ตามบ้านเรือนต่างๆ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพื้นฐานของประชาชนได้ ดังนั้นการทำงานในช่วงนี้สำนักงานเขตและอนุกรรมการฯ จะเน้นการเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงจุด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้
4 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการดำรงชีพ สิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พสกนิกรเขตดอนเมือง เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ ทหาร รวมทั้งการช่วยเหลือจากองค์กรภาคประชาชน ให้พิจารณาและให้ข้อมูล กับหน่วยงานดังกล่าว ความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนมากเป็นหลัก โดยการเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด หากเราดำเนินการโดยให้ประชาชนมารับสิ่งของย่างเดียว ประชาชนในส่วนที่ไม่ได้รับข่าวสารคือผู้ที่ต้องทำมาหากินไม่ได้รับทราบข่าวสารนี้ก็จะไม่รับการช่วยเหลือ ความเดือดร้อนก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานเขตดอนเมืองได้ดำเนินการหาข้อมูลต่างๆเพื่อการเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ไว้แล้วก็ให้ดำเนินการไปตามที่ได้กำหนดแผนและแนวทางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดจะสามารถลดความเดือดร้อนลงได้

5 การดำเนินการในเรื่องของส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรครัวเรือน ให้ประชาชน สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยการใช้พืชผักสวนครัวในบ้าน ซึ่งขณะนี้ในเขตดอนเมือง ประชาชนมีความตื่นตัวและมีการปลูกพืชครัวเรือนเพื่อไว้รับประทานเองมีจำนวนมากขึ้นและยังสามารถแบ่งปันให้กับ สมาชิกในชุมชนด้วยกันได้ด้วย สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการเพาะพืชสวนครัวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้ว
6 เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ขณะนี้ได้ผลแล้วมีเมล็ดพันธุ์ออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะพืชครัวเรือนจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมือง ได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่เกิดจากการเพาะกล้าให้กับประชาชนแล้วบางส่วน
6 การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ขณะนี้มีปัญหามีเรื่องของ สถานการณ์ covid-19 ไม่อาจไปพบแพทย์รวมทั้งการดำรงชีพที่ผู้ดูแลผู้มีรายได้น้อย ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนได้แจ้งถึงจำนวนผู้ป่วยติดเตียงมาให้สำนักงานเขตทราบเป็นระยะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในด้านการให้ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงซึ่งสำนักงานเขตและอนุกรรมการ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา
ในโอกาสนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ผู้บริหารรวมทั้งข้าราชการสำนักงานเขตทุกท่านที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำงาน รวมทั้งผู้นำชุมชนทุกท่านที่เสียสละและอุทิศเวลาให้กับชุมชน ผลที่ได้ก็คือสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนได้โดยเฉพาะในเรื่องการดำรงชีพ เวลาที่เสียไปในเรื่องส่วนตัวถือว่าคุ้มค่ากับการทำงานที่อุทิศให้กับประชาชน จึงเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นข้าราชการของแผ่นดินและเป็นผู้นำชุมชนที่ประชาชนไว้วางใจ

Leave a Reply

%d bloggers like this: