อัมพาพันธ์ ยินดี “เพื่อชาติไทย” ได้ ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นั่งหัวหน้าพรรค..

ผู้ร่วมอุดมการณ์ “เพื่อชาติไทย” มีมติเอกฉันท์เลือก ว่าที่ พ.ต. กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นั่งหัวหน้าพรรค “เพื่อชาติไทย” พร้อมกรรมการบริหารพรรคร่วม 20 ท่าน ขับเคลื่อนพรรคฯ อัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร (ย่ายุ้ย) นั่งประธานพรรค ระดมมันสมองของประเทศ เดินหน้าเต็มตัว
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรม อเล็กซานเดอร์ รามคำแหง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุญาติให้กลุ่มเพื่อชาติไทย จัดการประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้ง “พรรคเพื่อชาติไทย” โดยมีผู้ร่วมอุดมการณ์ เข้าประชุมเป็นจำนวนมาก เช่น นางอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร (ย่ายุ้ย) อดีต ภรรยาพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ (บิ๊กจ๊อด) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในที่ประชุมจัดตั้งพรรคเพื่อชาติไทยได้เลือก รศ.ดร.สมาน งามสนิท อดีตผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมตามลำดับ จนมาถึงวาระที่ 3 เรื่อง เสนอพิจารณา 3.1 การกำหนดชื่อ ,ชื่อย่อ, เสนอเครื่องหมายของพรรคเพื่อชาติไทย 3.2 พิจารณารับรองการประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง,นโยบายพรรคฯ และข้อบังคับพรรคฯ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ฯ ,เหรัญญิกพรรคฯ , นายทะเบียนพรรคฯ,โฆษกพรรค,และกรรมการบริหาร

รศ.ดร.สมาน งามสนิท ประธานในที่ประชุม ขอมติผู้ร่วมอุดมการณ์พรรค รับรอง ชื่อ, ชื่อย่อ,และภาพเครื่องหมายของพรรคเพื่อชาติไทย รับรองคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรคฯ และข้อบังคับพรรคฯ อื่นๆ อย่างเป็นเอกฉันท์
ต่อมาเข้าสู่วาระการเลือกตั้ง ที่ประชุมเสนอให้ ดร.วรุฒม์ ทวีศรี เป็นประธานจัดการเลือกตั้ง ที่ประชุมรับรองให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีกรรมการบริหารพรรค 20 ท่าน ตามโครงสร้างการบริหารพรรค ฯ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม นายเอกชัย ฐาปนานนท์ อาชีพ ทนายความได้เสนอชื่อ ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ที่ประชุมรับรอง และสมาชิกท่านอื่นๆ ได้เสนอชื่อกรรมการบริหารพรรคอีก 19 ท่าน ตามลำดับ

ประธานจัดการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ ผลการนับคะแนนเป็นมติเอกฉันท์ และที่ประชุมรับรอง หัวหน้าพรรค ฯ และกรรมการบริหาร ดังนี้

1. ว่าที่ พ.ต. กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคฯ

2. พันเอกสันติ โอเงิน เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ

3. พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ

4. นายศิริพงษ์ เสาวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ

5. นายไพบูลย์ สภาปนาวิสุทธิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ

6. นายวัชรินทร์ ศรีถาพร เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ

7. ว่าที่ ร.ต. อำนวย ปี่แก้ว เป็นเลขาธิการพรรคฯ

8. นายพิทักษ์ สุระพร เป็น รองเลขาธิการพรรคฯ

9. นางสาว วิไลย์พร จิตประสงค์ เป็นรองเลขาธิการพรรคฯ

10. นางสาวสิริกาญจน์ หลอดแก้วชุติมา เป็น เหรัญญิกพรรคฯ

11. ว่าที่ ร.ต.หญิง เนตรนภา เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ เป็นนายทะเบียนพรรคฯ

12. นายธงชัย พานิชดี เป็น โฆษกพรรคฯ

13. นายธงทิพย์ชลิต แห่สถิต เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

14. นายต่อพงษ์ โกมีนทรชาติ เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

15. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ธาราทิพย์ ธรณิศประสาสธ์ เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

16. นายคณาพงษ์ พึ่งมี เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

17. นายทะนงศักดิ์ หลิม เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

18. นางสาวกันยกร วงศ์วุฒิปัญญา เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

19. นางสาวสุพัตรา ไชยงาม เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

20. นายพงษ์ พิสิทธิ์ แก่นดี เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ

ภายหลัง ท่าน ดร. วรุฒม์ ทวีศรี ประธานจัดการเลือกตั้งได้แจ้งผลการนับคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคฯ และได้เรียนเชิญ คุณอัมพาพันธ์ ธเนศเดชสุนทร ประธานที่ปรึกษาเพื่อชาติไทย กล่าวแสดงความยินดี มอบเสื้อเพื่อชาติไทยและคล้องพวงมาลัยให้กำลังใจ แก่คณะกรรมการบริหารทุกท่าน
หลังจากนั้น ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษา และผู้ร่วมอุดมการณ์จัดตั้งพรรคเพื่อชาติไทยทุกท่าน และเน้นย้ำถึง การดำเนินกิจกรรมภายใต้กฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับพรรคอย่างเข้มงวด และประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อดำเนินการ ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อชาติไทย กับ คณะกรรมการการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)
ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามเจตนารมย์ ของสมาชิกพรรคฯ ต่อไป จะดำเนินการแจ้งให้แก่สมาชิกได้รับทราบอีกครั้ง และได้กล่าวขอบคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อนุญาติให้มีการจัดประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตุการณ์ ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย และสุดท้ายขอบคุณ ผู้ร่วมอุดมการณ์ ที่เข้าร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อชาติไทย ทุกๆท่าน และเน้นย้ำ จะนำพา พรรคเพื่อชาติไทย ชนะการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ เน้นย้ำปรองดอง ทางสายกลาง พัฒนาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนในอนาคต

ิณัฐติกานต์ สีนวลใย รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: