หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยะลา

หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณถนนเส้นทางสายบ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติให้ กองทัพบก ดำเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ปี 2561 จำนวน 37 สายทางในพื้นที่ 37 อำเภอ โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการดำเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจำนวน 2 เส้นทาง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายบ้านจาเราะซีโป๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง ถึงบ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยในระหว่างการก่อสร้างเส้นทางได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายบ้านจาเราะซีโป๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง ถึงบ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีขนาดความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ความกว้างไหล่ทาง ข้างละ 1.5 เมตร ความยาว 3,300 เมตร ผิวจราจร เป็นถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายจราจร โดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการก่อสร้างถนนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การก่อสร้าง “ถนนในใจของประชาชน” โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจ บรรลุผล ตามความมุ่งหมาย ของกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก และประเทศชาติ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
http://www.southpeace.go.th/th/News/General/4289.html

Leave a Reply

%d bloggers like this: