ปทุมธานี อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์”

ปทุมธานี
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร
“สื่อมวลชนสัมพันธ์”
12-13 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
โครงการ
สื่อสร้างสรรค์ ปทุมธานี
มีสไตล์
โดยสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี
นายผล ดำธรรม
รอง ผวจ.ปทุมธานี
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
หัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและนางลัษมา ธารีเกษ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตรเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางสาวประคอง สุวิริย นักวิชาการวัฒนธรรม
กล่าวรายงาน
ด้วยจังหวัดปทุมธานี
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดปทุมธานี ในหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์”Press Relations Progrom
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อในการผลิตและเผยแพร่สื่อ เสริมสร้างพัฒนาทีมงานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดปทุมธานีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนรู้เทคนิคกลยุทธการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
ในวันนี้
นายนพจรส ใจเกษม
ผู้สื่อข่าวช่อง 33 HD
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ
ให้ความรู้ด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ในการอบรมนี้จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 12-13
มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมี คุณบุ๋ม คุณจอยและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ๋ยนาม

สญชัย คล้ายแก้วและทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ชนะ
รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: