ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 1.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 1. ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 1. และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 1. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER 1. ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: