ป.ป.ช. ลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ขอทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

ป.ป.ช. ลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ขอทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
11 – 12 มิ.ย. 2561 นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ขอทราบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 แห่ง ที่มีความไม่เหมาะสมกับงบประมาณ ที่ได้รับ ซึ่งการลงพื้นที่เร็วที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวนี้เป็นการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ที่ต้องมีความรวดเร็ว และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน

Leave a Reply

%d bloggers like this: