สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ไม่มีแผนฯ และแผนไม่สมบูรณ์ และชี้แจงแนวทางในการติดตามประเมินผลการนำแผนฯ ไปสู่ปฏิบัติ และการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือนผ่านระบบ e – PlanNACC กลุ่มที่แผนฯ ผ่านการประเมินแล้ว แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)

Leave a Reply

%d bloggers like this: