จ.ปทุมธานี สภากาชาดไทย จัด โครงการ สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย ปทุมธานี

จ.ปทุมธานี
สภากาชาดไทย จัด โครงการ สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย ปทุมธานี
วันนี้ (15 มิ.ย.61) เวลา 09.25 น .ที่ หอประชุมโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย” โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมพิธี
สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยมีภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 125 ปี ในการสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาในสังคม ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยสำนักงานยุวกาชาด จึงได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ ร่วมกับการพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0
ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงได้มุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตอาสาและร่วมเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โดยสำนักงานยุวกาชาดได้พัฒนาระบบของการสรรหา สร้างเสริมจิตอาสา และการฝึกอบรมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่นิยมสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด จึงกำหนดจัดโครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย” ขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนชาวปทุมธานีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสา สภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจาก17 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น1,500 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ให้ยั่งยืนสืบไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: