“เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร” ครั้งที่ 1 .

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ. ตลาดไท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีเปิดงาน”เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร” ครั้งที่ 1 .
ของนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร. สำหรับการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง สมุทรสาครครั้งที่ 1 ได้มีการเผยแผ่ประกาศเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อทุกแขนง ได้รับทราบข่าวการจัดงาน”เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร”ครั้งที่ 1. จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งแสดงถึงความตั้งใจจริงของคณะผู้ดำเนินงาน จัดงานที่ต้องการให้งานนี้ออกมาดีที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และคณะขอขอบคุณท่าน ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นอย่างสูง
ดำเนินการจัดงาน อีกครั้ง ที่มีความตั้งใจจริงในการตอบแทน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา ไขปัญหาสถานการณ์ราคากุ้ง ข่าวแอนนาไมลดลง และหวังว่าการจัดงาน”เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร”ครั้งที่ 1.

ในครั้งนี้จะกระตุ้นการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับภายในงาน”เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร”ครั้งที่ 1. ท่านจะได้พบกับผู้จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่นสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า สินค้าเกษตร สินค้าจากสภาอุตสาหกรรม และท่านสามารถซื้อกุ้งขาวแวนนาไม (สด )

ซึ่งจะมีจำหน่ายให้ท่านในราคากิโลกรัมละ 150 บาท และภายในงานมีเมนูอาหารหลากหลายเมนูกว่า 40 รายการ ที่ทำจากกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งจำหน่ายในราคาเมนู ละ 50 บาท พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆภายในงานเช่นการแข่งขัน “กินกุ้ง” กิจกรรมนาทีทองจากธงฟ้า กิจกรรมซื้อสับปะรดในราคาลูกละ 1 บาทเป็นต้น สำหรับกุ้งขาวแวนนาไม
โดยมี มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ1. ของสินค้าภาคการเกษตร จากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร. มีเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยง กุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 685 ราย ผลผลิตรวม 12.000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวลดลงทั่วประเทศทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จึงกำหนดจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่ 1 เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งภายในจังหวัดสมุทรสาคร (จังหวัด )ทั้งนี้คุณอำไพหาญวิไลย์/ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อไป

cr..@$,ข่าว/นครบาล..300.188>>>>รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: