อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เร่งนำนโยบายสู่การปฎิบัติจริงส่งเสริมคนพิการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระบุว่า ปัจจุบันในประเทศไทย มีคนพิการอยู่ที่ประมาณ 1,916,828 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่ง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถือเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามามีส่วนสำคัญในการประสาน ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเน้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน ..

ติดตามจากรายงาน https://youtu.be/k8cd4WHpBsM

Leave a Reply

%d bloggers like this: