มาตรการชุมชน รัดกุม เร่งรัด รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์โรคโควิด 19

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยมีนายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล และชุมชน มาตรการทางสังคม มาตรการทางสาธารณสุข ในการดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและต้องกักตัวภายในจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการต้านโควิด-19 ในชุมชน (CCR Team) ต้องดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ AntigenTest Kit (ATK) และประเมินจำแนกผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนแบบองค์รวมโดยใช้กลไกทีมหมอครอบครัวเข้าให้ถึง ต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของชุดปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน (CCR Team)

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกัน รวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ นายรณรงค์ นครจินดา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ดังกล่าวด้วย
เครดิต /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นพ.สสจ.ปจ. รอง.นพ.สสจ.ปจ. เลขาฯผจว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: