-เทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกประกาศมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังพบการแพร่ระบาดใน 5 ชุมชน

เมื่อวันที่18 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมอุบลรัตน์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประธานชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้มีการพบพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 7 จุดในพื้นที่ 5 ชุมชน พบในสุนัขและแมว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ และสาเหตุเกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือได้รับการฉีดวัคซีนไม่สม่ำเสมอ และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างถิ่นที่มีเชื้อเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า นั่นก็คือ การขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ และไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่เป็นพาหะได้ทั้งหมด รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และปัญหาสุนัข จรจัดในพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน สวนสาธารณ สนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งจะมีบุคคลนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขและแมวจึงทำให้สุนัขและแมวไปรวมตัวอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าว หากเกิดการติดเชื้อก็จะเป็นอันตรายกับนักเรียน หรือประชาชนที่ไปใช้บริการสถานที่นั้น ๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณประชากรสัตว์ และขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเว้นการให้อาหารสุนัขและแมวตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ด้วย
ด้าน นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มงวด โดยขอให้ประชาชนดำเนินการดังนี้
1.ให้เจ้าของสุนัขและแมว หรือสัตว์อื่นที่สามารถแพร่เชื้อเข้าสู่คนได้ ให้นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ซึ่งสัตว์ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับเอกสารรับรองและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่แสงดว่าได้รับการฉีดวัคซีน
2.ให้เจ้าของสุนัขและแมว ดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวต่ออาสาสมัครสาธารณสุขของแต่ละชุมชน หรือกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้งนี้ ในพื้นที่สาธารณะหากปรากฏว่าสัตว์ใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสัตว์นั้นได้
3.เจ้าของสัตว์ใดไม่จัดการให้สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน หรือผู้ใดใช้เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีนอันเป็นเท็จ หรือขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวก หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ และของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2553.

คำหอม ชุมชน 02 ผสข.จ.ชัยภูมิ/รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: