ปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสัมมนาวิชาการมหัศจรรย์การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ 4.0

วันที่18 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร. ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการมหัศจรรย์การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ 4.0 โดยการจัดสัมมนาวิชาการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรุ่นที่ 6
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิ ดร. สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอกชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ ธุรกิจ การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่วนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมากกว่า 30 จังหวัดและผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการครั้งนี้กว่า 350 คน

สำหรับการสัมมนาวิชาการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา บรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ช่วงที่ 2 เป็นการสัมมนาในหัวข้อมหัศจรรย์การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย ดร. สันติป่าหวาย พลเอกชาติชาย ขันสุวรรณ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เป็นต้น

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: