จังหวัดมหาสารคาม ไอเดียเจ๋ง Thailand 4.0 ทดลองนำกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ไปติดตั้งในบริเวณสถานบันเทิง

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
วันนี้ 18 มิ.ย.2561 เวลา 22.00 น.

นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย มอบหมายให้ นายเศรษฐา เณรสุวรรณ ปลัดอาวุโสฯ นายเสรี แจ่มศรี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่นำร่องโครงการ “อำเภออัจฉริยะ”

โดยได้ทดลองนำกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย (IP Camera) ไปติดตั้งในบริเวณสถานประกอบการ “เซ้งพาณิชย์”

วัตถุประสงค์…
1.เพื่อควบคุมสอดส่องการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย (IP Camera) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ตลอด 24 ชม.
2.เพื่อเฝ้าระวังป้องปรามเจ้าของ/ผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างคร่งครัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ…
1.สามารถควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้เปิดทำการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
2.สามารถแจ้งเตือนการกระทำความผิดกฎหมายและเข้าถึงข้อมูลในเวลาจริงได้แบบ Real-time
3.สามารถลดภาระงานของบุคลากร ประหยัดเวลา และงบประมาณ
4.เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ในการบังคับใช้กฎหมาย
5.สามารถแปลงนโยบาย Thailand 4.0 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

%d bloggers like this: