อพท.จัดเวทีทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า

อพท.จัดเวทีทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๑ ได้จัดเวทีจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า ณ ห้องประชุม อบต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้เชิญคณะทำงานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง ๖ ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.โหนดสุวรรณภูมิ) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมจัดทำแผนในครั้งนี้
นายสำเนาว์ รัศมิทัต ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เป็นประธานเปิดงานโดยกล่าวว่า ขณะนี้ทั้ง ๖ ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ประกอบด้วย ต.บางน้ำผึ้ง, ต.ทรงคนอง, ต.บางยอ, ต.บางกระสอบ, ต.บางกอบัว และ ต.บางกะเจ้า พร้อมใจกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี อพท.เป็นแกนในการประสาน ส่งเสริมและสนับสุนนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตลอด ๙ เดือนที่ผ่าน อพท.และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง ๖ ตำบล ได้มีการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของชุมชน ดึงเอาของดี ของเด่นในชุมชนมาร้อยเรียงเส้นทางท่องเที่ยวและให้แต่ละชุมชนได้ทดลองออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว และนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับตำบล สำหรับการจัดเวทีระดับคุ้งครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังของชาวคุ้งบางกระเจ้า เพื่อร่วมกันต่อจิกซอว์จากแผนการท่องเที่ยวทั้ง ๖ ตำบลเพื่อยกระดับเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สะท้อนความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.กล่าวถึงภาพรวมการจัดเวทีทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ ครั้งนี้ว่า ทำให้ทุกตำบลได้ทบทวนตัวตนของตำบลตนเอง และนำจุดเด่นของแต่ละตำบลมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อมุ่งเป้าไปสู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้าได้ดียิ่งขึ้น

จากวิสัยทัศน์ทั้ง ๖ ตำบลนี้ ได้ร้อยเรียงความคิดเห็นและได้กำหนดวิสัยทัศน์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า คือ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและเชื่อมโยงของดีท้องถิ่นเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”

ชนะ คำไทรแก้ว /ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: