19-25 มิถุนายน 2561 นี้ขอเชิญชมงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ร้อยแก่นสารสินธิ์ุ @สุราษฎร์ธานี” ช้อปผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เสื่อกกฯ สินค้า OTOP สินค้าอินทรีย์ สินค้า GI ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

19-25 มิถุนายน 2561 นี้ ขอเชิญชมงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ร้อยแก่นสารสินธิ์ุ @สุราษฎร์ธานี” ช้อปผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เสื่อกกฯ สินค้า OTOP สินค้าอินทรีย์ สินค้า GI ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมงานสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นร้อยแก่นสารสินธุ์ @ สุราษฎร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นร้อยแก่นสารสินธุ์ @สุราษฎร์ธานี โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP สินค้าอินทรีย์ สิ้นค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และSMEs เพื่อเป็นการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคกับระดับประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ และการพัฒนาเกษตรกรไทย คือการสร้างโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐกำหนดให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวาระแห่งชาติและปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 โดยเน้นการผลิตทางเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ปรับโครงสร้างภาคเกษตรไทยและทำให้ชีวิตเกษตรกรดีอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าและเพิ่มช่องทางทางการเกษตรเชิงรุกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่สำคัญหลายชนิด อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เสื่อกก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: