จ.สุราษฎร์ธานีประชุมภาควิชาการเตรียมพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

จ.สุราษฎร์ธานีประชุมภาควิชาการเตรียมพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
วันนี้(20มิ.ย.61) ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมภาควิชาการเตรียมพร้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พิจารณาจากประเภทของภัยตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และมีความเสี่ยงสูงตามความจำเป็นของสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ที่เน้นการพัฒนาระบบ และกระบวนการสื่อสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร การสั่งการ และการประสานงาน ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันสาธารณภัย มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น มีปัจจัยมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและรวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศน์ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด และอากาศที่หนาวจัด หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมาก เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มดังที่เคยเกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้

นายสุริยัณห จิรสัตย สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และกล่าวว่า การจัดประชุมภาควิชาการ เตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การติดต่อสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้ความสำคัญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการจัดประชุมภาควิชาการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทดสอบความพร้อม ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ แนวทางการปฏิบัติ การประสานงาน ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ ตลอดจนเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน และแนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: