อก. ชี้ภาครัฐ-เอกชนคึกคัก หนุนรับนโยบาย Industry 4.0 ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดงาน Manufacturing Expo 2018 ด้าน สศอ. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรม Robotics Cluster Pavilion ครบ วงจร

อก. ชี้ภาครัฐ-เอกชนคึกคัก หนุนรับนโยบาย Industry 4.0 ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
จัดงาน Manufacturing Expo 2018 ด้าน สศอ. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรม Robotics Cluster Pavilion ครบ
วงจร กระตุ้นผู้ประกอบการ SMEs ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ชูมาตรการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion
ในงาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) กระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการนำหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนผลิตให้สูงขึ้น พร้อมชูมาตรการช่วยเหลือ
สนับสนุน สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบ One Stop Service เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการผู้อำนวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการพัฒนา
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้สำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบติดตามและรายงานผลการดำเนินการมาตรการดังกล่าวนั้น สศอ. ได้
ดำเนินการบูรณาการแผนงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินการ
ตามมาตรการในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามลำดับ อาทิ การดำเนินการของศูนย์ Center of Robotics
Excellence (CoRE) ซึ่งมีภารกิจหลักในการโดยมีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกลุ่ม System Integrator (SI) พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไป
แล้วกว่า 250 ราย

และเริ่มฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปแล้วตั้งแต่ต้นปี
2561 ทั้งนี้ กิจการที่เข้าร่วมยังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อประเภทต่าง ๆ สำหรับลงทุนเพื่อขยาย/ปรับปรุงกิจการให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือใกล้ชิดกับ SME Bank
นายณัฐพลฯ กล่าวต่อไปว่า สศอ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ (CoRE) Thai Automation and Robotics Association (TARA), สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท Reed Tradex จัดให้มีการเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster
Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ นำหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

เด็กหลังเขา / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: