ป.ป.ส. ร่วมกับ รพ.ตร. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

ป.ป.ส. ร่วมกับ รพ.ตร. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล..

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พลตำรวจโท ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ 8) พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลร่วมกันมาในอดีต แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาคารสถานที่ และหน่วยตรวจต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ทำให้เกิดความสับสนในการรับบริการจึงได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดและให้มีผลสิ้นสุดลงทันที บัดนี้ รพ.ตร. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลฉบับใหม่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ดูแลข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด รวมทั้งประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 6,000,000 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ

MOU ในครั้งนี้ ทาง สำนักงาน ป.ป.ส. และโรงพยาบาลตำรวจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตราฐานและครบวงจรด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประชาชนทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก”

ด้าน พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ห้องฉุกเฉินฯ ซึ่ง รพ.ตร. เองมีภารกิจในการดูแลข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานก็มีความเกื้อกูลกันด้วยดีเสมอมา การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อทำให้การทำงานและให้คนไข้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: