เดอะโอ๋!!! ประชุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ภ.1

วันนี้ 21 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศูนย์ฯเป็นประธานในประชุม”ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ภ.1″ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 182/2561 ลงวันที่ 15 มิ.ย.61 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นผู้ควบคุม เร่งรัดขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทุกประเภท ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ สตช.กำหนดโดยมีพล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
ผบก.สส.ภ.1พร้อม รอง ผบก.สส.ภ.1/รอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบศูนย์ฯ,ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ,ผกก.สส.ภ.1ฯ,ผกก.สส.ภ.จว.ฯหน.สภ.ในสังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเร่งรัดสืบสวนปราบปรามจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพันผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆอย่างเฉียบขาดและกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลให้ดำเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่,ผู้ประกอบการ,ผู้ดำเนินการ,ผู้ควบคุมดูแล,ผู้จัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนัน,ผู้ได้รับผลประโยชน์เจ้าของ นายทุน รวมถึงประสานกับเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และดำเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อพบว่าเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯหรือกรณีที่มีการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในสถานบริการและให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการสถานบริการด้วยโดยให้นำมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตมาพิจารณาบังคับใช้กับสถานบริการดังกล่าวด้วยตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 46/2559 ลง 29 ก.ค.2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.2558 พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายการสื่อสารทุกชนิดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงโทษของการเล่นการพนันและผลที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกรณีเป็นหนี้จำนวนมากตลอดจนการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้ปกครองของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสารวัตรนักเรียนให้ความสนใจสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ต่อบุตรหลาน เยาวชน ในปกครองอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ทางสายด่วน 191 และ 1599 และให้ทุกหน่วยขอความร่วมสถานศึกษา เจ้าของหอพัก บ้านเช่า สถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม และสถานประกอบการต่างๆ ให้มีมาตรการป้องกัน และสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในสถานที่หรือกิจการของตน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
พล.ต.ต.ธนายุตม์ ได้กล่าวว่ากำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย รับผลประโยชน์ หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด หากพบการฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินการทางทางอาญาและทางวินัยอย่างเฉียบขาดโดยให้ยึดหลัก “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก” และ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Leave a Reply

%d bloggers like this: