อาชีวะจับน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับประเทศจีน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 83 คน ณ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. เป็นหน่วยงานจัดการและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาคุณภาพกำลังคนเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอศ. จึงพัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือประเทศที่มีศักยภาพสูงทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านทักษะภาษาและวิชาชีพจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกและได้เปรียบมากกว่าในการทำงาน การพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้ออกไปเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมียุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายโดยเน้นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและเสริมทักษะด้านภาษาและทักษะวิชาชีพที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ
ดังนั้น สอศ. จึงร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาอาชีวศึกษาจบการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นแรก จำนวน 83 คน ในระดับปวส. ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน จำนวน 20 คน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา จำนวน 19 คน และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 24 คน จาก 8 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 37 คน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 19 คน วิทยาลัยเทคนิคพังงา 9 คน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 4 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 4 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 3 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 (Hanyu Shuiping Kaoshi) และเข้ารับการอบรมในโครงการ Chinese Camp 2018 ร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ โดยมีครู จำนวน 4 คน และนักศึกษาจาก Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีนและวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 โดยเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) สนับสนุนค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าครองชีพ เดือนละ 1,000 หยวน (หยวนละ 5 บาท) และ สอศ. สนับสนุนค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ดังนั้น การที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงาน ณ Chongqing Technology and Business Institute ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสกับงานและเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยในการทำงานที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานที่ต้องแข่งขัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรของสอศ. จำเป็นจะต้องให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ลักษณะของงาน และปรับปรุงบุคลิกภาพในการทำงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างแท้จริง และนักเรียนนักศึกษาจะเกิดการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำไปปฏิบัติงาน ฝึกฝน และพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้มีโอกาสฝึกงานกับสถานประกอบการในต่างประเทศ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ระเบียบวินัยในการทำงานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคนอย่างมีคุณภาพต่อไป

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: