ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พจ.ฝ่ายทหาร นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผอ.ชลประทานจังหวัดพิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และผู้แทนภาคประชารัฐ ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร จังหวัดพิจิตร สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามข้อราชการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ จังหวัดพิจิตร ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: