พรรคสยามพัฒนาจัดประชุมพรรคพร้อมเปิดตัวหัวหน้าพรรคแลกรรมการบริหารพรรคสมาชิกร่วมประชุมกว่า 700 คน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการพรรค
ริมถนนสายพระพุทธบาทสระบุรี-ท่าเรือ ติดปั้มน้ำมัน PT ต.สร่างโศก
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ดร.บุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรค
สยามพัฒนา ได้ประกาศอุดมการณ์ของพรรคสยามพัฒนา ชูนโยบาย
“มุ่งสู่ประชาธิปไตร ไปกับสยามพัฒนา”
พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร,โครงสร้างพรรคสยามพัฒนา
1.ดร.บุญส่ง เกิดหลำ
หัวหน้าพรรค

2.ดร.เอนก พันธุรัตน์
รองหัวหน้าพรรค
3.พ.ต.อ.วิศรุต เกิดหลำ
รองหัวหน้าพรรค
4.ดร.นันทวัฒน์ โสดานิล
เลขาธิการพรรค
5.ว่าที่ รต.ปานเทพ ดีเนตร
รองเลขาธิการพรรค
6.นายนัทชัย แสนสุข
รองเลขาธิการพรรค
7.พ.อ.อำณาจ บุญทักษ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
8.พ.ต.อ.จักรกฤช วีร์วรเดช
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9.นายเจษฎา สุนาวี
เหรัญญิกพรรค

ดร.บุญส่ง เกิดหลำ
หัวหน้าพรรค ได้ประกาศ
เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรค
1.พรรคสยามพัฒนายึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตร อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปนะมุข
2.พรรคสยามพัฒนาจะดำเนินงานทางการเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
3.พรรคสยามพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย
4.พรรคสยามพัฒนาจะธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
5. พรรคสยามพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้พระเป็นสถาบันทางการเมืองปราศจากการผูกขาดโดยบุคคลหรือคณะบุคคล
6.สร้างความสามัคคีของคนในชาติ

ดร.นัธทวัฒน์ โสดานิล เลขาธิการพรรคสยามพัฒนา ได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์ของพรรคสยามพัฒนา

1.พัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2.พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่ง(logistic) ธุรกิจและการค้าของ Asean
3.ปฏิรูปการศึกษาให้ประชาชนมีความเสมอภาคทางการศึกษา
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
5.กระจายอำนาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6.พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มอายุให้มีคุณภาพชีวิต มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
7.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
8.ปฏิรูประบบราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
9.ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วน
10.สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้เกษตรและองค์การแห่งเกษตร
11.พัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
12.ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมือง
เวลา 12.30 น.สมาชิกพรรคคณะกรรมการบริหาร,หัวหน้าพรรค,รองหัวหน้าพรรค รับประทานอาหารร่วมกัน

อ็อด อินทริย์
เอ บางบ่อ
ชนะ สิบทิศ
แจ็ค พญามังกร
ทีมข่าวเฉพาะกิจ

Leave a Reply

%d bloggers like this: