ตม.จว.ชลบุรี ชูนวัตกรรม Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile รับ “Thailand 4.0”

ตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นรูปแบบเครือข่ายการทำงานแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้นำแนวคิดดังกล่าว ถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายขององค์กร เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่การให้บริการเชิงรุก เน้นการให้บริการแบบลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ควบคู่กับนโยบายด้านความมั่นคง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ที่มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จึงนำนวัตกรรม บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile ซึ่งใช้งานง่ายในคลิกเดียว เพียงสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ผู้รับบริการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ หากเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันเวลานัดหมายให้คนต่างด้าวมาพบ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (จุดพัทยา) โดยไม่ต้องรอคิวตามปกติ ซึ่งคนต่างด้าวสามารถตรวจสอบสถานะและคิวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทำภารกิจอื่นได้ขณะรอคิวของตน และยังช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ในระยะแรก เปิดให้บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ 7 ประเภท ประกอบด้วย
– Tourism purposes (นักท่องเที่ยว)
– Study in a government institution (นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ)
– Study in a private institution (นักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน)
– Being family member of Thai (Thai husband) (สามีไทย)
– Being family member of Thai (Support Thai wife) (อุปการะภรรยาไทย)
– Being family member of Thai (Support Thai child) (อุปการะบุตรไทย)
– Retirement (ใช้ชีวิตบั้นปลาย)
ในส่วนของการจัดทำแอพพลิเคชั่น Chonburi Immigration นั้น ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้นำเสนอวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชาวต่างชาติจะได้รับแก่ บริษัท JINTECH 3A ซึ่งทางบริษัทเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่สามารถรองรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้อย่างตรงจุด จึงให้การสนับสนุนจัดทำ Application ดังกล่าว และพร้อมมอบให้แก่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีในวันนี้
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการเปิดให้บริการดังกล่าว สำหรับการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ในการจะก่ออาชญากรรม หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี CALL CENTER หมายเลข 1178 หรือโทร. 038-110636 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: