ศรีสะเกษ เปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด”มหกรรมรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และนายชัยยงค์ ผ่องใส หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำผู้นำเข้ารับมอบโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประจำปี2564 ประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลางระดับกรมพํฒนาชุมชน และเพื่อเป็นขวัญกำลังและเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: