รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันนี้ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนด ให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในโอกาสนี้จังหวัดปทุมธานีได้รวมพลังมวลชนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ และการแสดงของเยาวชนที่ส่วนราชการจัดมาแสดง การกล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: