ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงนาม MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 11 แห่ง

วันนี้ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด โดยมีกิจกรรม การทำ MOU และการมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มยส.จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 ของจังหวัดปทุมธานี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 11 แห่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อธำรงรักษามาตรฐานให้เกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างเจตนคติที่ดีให้เกิดเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักแนวทางประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: